www.pristroje.sk – Meracie a laboratórne pomôcky

Meracie a laboratórne pomôckyNaša spoločnosť zabezpečuje vlastnými a externými kapacitami nasledovné servisné práce:

– Záručný a pozáručný servis nami predávaných prístrojov

– Pozáručný servis ostatných prístrojov

– Kalibráciu meračských prístrojov

Hodinová sadzba servisu: 16,60 € bez DPH

Kontrola nivelačného prístroja: 12,95 € bez DPH

Cenník servisných prác

Kalibrácia je súbor úkonov, ktorými sa určí za stanovených podmienok vzťah medzi hodnotami veličín udávaných meradlom alebo meracím systémom alebo hodnotami predstavovanými materializovanou [zhmotnenou, stelesnenou] mierou alebo referenčným materiálom a zodpovedajúcimi hodnotami, ktoré sú realizované etalónmi.
Výsledok (výsledky) kalibrácie sa dá zaznamenať do dokumentu, ktorý sa nazýva Kalibračný certifikát alebo Kalibračný list.

Kalibrácia sa vykonáva na žiadosť zákazníka, po zakúpení prístroja, za poplatok, v príslušnom akreditovanom pracovisku.
Periodicitu kalibrácií určuje vnútorný poriadok danej spoločnosti – všeobecne je odporúčaný interval 1 rok.

Justáž – nastavenie vnútorných parametrov meradla

Určené meradlá – zákon č. 142/2000 Z. z.- Zákon o metrológii, § 8:

(1) Určené meradlá sú určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody. 3)

(2) O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie

a) pri meraniach súvisiacich s platbami,
b) pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia,
c) pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov,
d) v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávne výsledky merania môžu poškodiť záujmy fyzických osôb, právnických osôb alebo spoločnosti,
e) pri meraniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis. 4)

(3) Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie v obchodných vzťahoch, meranie na určovanie ceny pri priamom predaji verejnosti a meranie na účely výpočtu cla, taríf, daní, zvýhodnení, pokút, odškodnenia a poistenia.

(4) Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody 3) sa určené meradlá nesmú uvádzať na trh.

(5) Druhy určených meradiel a oblasti ich použitia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
———————————————————————–
3) § 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) Napríklad § 8 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Print Friendly, PDF & Email